องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
สภา อบต.

 
 นายแสงดาว มุ่งจองกลาง
ประธานสภาอบต.
   
 นายคำพูน วรรณพันธ์ 
 -ว่าง-
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
       
 นางเพ็ชรไทย  สุขหนา  นายสวงษ์  ชัยชะนะ
 นายทิพย์ ปานฮวด นายวิซิต  วิชัยรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


 
 นายประเสริฐ  จุฬารมย์ นายสมชาย  ลิไธสง
 นายสมชาย ลิไธสง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

     
 นายวน  รินนรา    นายวัฒนชัย ตอสูงเนิน
 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
 นายสมบัติ  ปัจจัยสังข์
นายเกียรติชัย วรจันทร์
 นายเสาร์  แสงเพชร  นายพงษ์พรรณ แสงเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
 นายนิกร กองโคกกรวด  นายลา  ยาวยืน  นางนงเยาว์ น้อมมนัส  นางไสว มณีศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
       
 นายประยุทธ เรือนพิมาย  นายเชษฐา วณิชาชีวะ  นายผล กองกลาง  นายทะนงศักดิ์ พานทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
       
 นายเล็ง  อรรถมนัตถุ์  นายเลียม อุตทูล
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13