องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

     
  นายทินกร  บุญมา  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
 นายสิทธิกร  เภสัชชา  นางสาวรัตนาพร  แขชัย นางสาวภาวินี  สังเสวี
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
นายณัฐวุฒิ สีหะวงษ์  นางสาวฐิตารีย์  เจือจันทร์ นายเพ็ชร  คำสุวรรณ 
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักการภารโรง
 

 นางสิทธาธรณ์  สุขเจริญ นายอาทร  สุขเจริญ 
 นายปิยณัฐ  ชะฎาทอง
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  ผู้ช่วยเจ้าพนังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พนักงานขับรถยนต์