องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
กองคลัง

     
  -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
นางจริยา เรืองปรีชาวัฒน์
 นายอิสระชัย  พินิจนาม นางรัชชฎาภาณ์  ยศพลเสนีย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
นางสาวอัตถิยา วรสีหะ นางพิชญดา  สุขจิตต์
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ