องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
กองช่าง

     
  นายณัฐพนธ์  ยศพลเสนีย์
 
  ผู้อำนายการกองช่าง  
   

นางสุจิตรา  วะทวิก้านตง นายศรายุทธ  มุกดาหาร
นายธนชัย    พรมนัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า