องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
  -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   
 
  นายภาณุวัตน์  แหล่งสนาม
 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

 
นางยุวดี  สว่างพล นางสาวพรนิรัญ  วงเวียน
ครู ครู

 
 
 นางจุฑารัตน์  หอมมาลัย   นางสาวโสภิดา  ซื่อรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
 
 นางกีรติญา  ผิวงาม
 
นายสุพรรณ  สุขจิตต์ 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป