องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายณฐพล  อินทรมณี
 
  ปลัด อบต.ห้วยแถลง
 
   
 

นางสาวทัศนีย์  โพธิ์จันทร์ 
 

รองปลัด อบต.ห้วยแถลง
 
   
นายทินกร  บุญมา
 -ว่าง-  นายณัฐพนธ์  ยศพลเสนีย์
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนายการกองช่าง
     
 -ว่าง-  นางสาวสุจินตนา จันทะวงษ์
 นางสาวบุษบง  ฟองเนตร
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ผู้อำนายการกองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร