องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
  นางสาวสุจินตนา จันทะวงษ์
 
  ผู้อำนายการกองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 

 
  นางอนุสรณ์  คำภริยา  
   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
   
 
   นางสาวนิตยา  เตาเงิน  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข