องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

     
   นางสาวบุษบง  ฟองเนตร  
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 
     
  นางชนิศา  พวบขุนทด  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร