วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพชรมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง