องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง​ จัดทำโครงการ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง​จัดทำโครงการร่วมใจปลูกป่าป้องกันภัยแล้งและฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อม...

  โครงการการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกR...
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง​ ร่วมพลังต้าน...
   
  อบต.ห้วยแถลงร่วมกิจกรรม นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต โชว์ถ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ร่วมกิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก นุ่งผ้าไทย  ใช้ปิ่นโต โชว์...

 
พระราชประวัติ รัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ห้วยแถลง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562