องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่บ้านปลอด...
   
  โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่...
   
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า อ...
   
  กิจกรรมพนักงานอบต.ห้วยแถลงเล่นกีฬาที่ชอบ เพื่อสุขภ...
   
 
พระราชประวัติ รัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ห้วยแถลง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562